Благодаря «Санарип Аймак» жители регионов и сел смогут получать муниципальные услуги в электронном формате, а работа местных органов власти будет полностью автоматизирована.
Станет возможным вести учет и контроль внутренней миграции населения. На каждого жителя села будет сформирован электронный журнал учета имеющихся недвижимости, домашнего скота, авто и его персональных данных и ЗАГС (состав семьи). Что позволит получить справку с айыл окмоту сразу в момент обращения.
Разработчиком системы является ГП "Инфоком". Система интегрирована с СМЭВ “Тундук”, которая обеспечивает обмен данными с электронными системами всех государственных органов Кыргызстана. Запланирована к запуску в 484 айыл окмоту республики.
 
------------------------------------------------------
«Санарип Аймактан» аймактардын жана айылдардын жашоочулары муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматта колдоно алышат, ал эми бийликтин жергиликтүү органдарынын иш алып баруусу толугу менен автоматташтырылмакчы.
Калктын ички миграциясын эсепке алууну жана контролдоону жүргүзүүгө мүмкүн болот. Айылдын ар бир жашоочусуна карата анын колунда бар кыймылсыз мүлкүн, үй жаныбарларын, автосун жана анын жеке маалыматтары менен ЖААК (үй-бүлөсүнүн курамын) маалыматтарын эсепке алуунун электрондук журналы түзүлөт. Бул өз кезегинде айыл өкмөтүнө кайрылган учурда дароо маалымкат алууга мүмкүндүк берет. Тутумдун иштеп чыгуучусу болуп «Инфоком» МИси эсептелет. Тутум «Түндүк» ВЭӨТ менен интеграцияланган, ал Кыргызстандын бардык мамлекеттик органдарынын электрондук тутумдары менен маалымат алмашууну камсыздайт. Республиканын 484 айыл өкмөтүндө ишке киргизүү пландаштырылган.